Welcome

 

kai. pa/n u[ywma evpairo,menon kata. th/j gnw,sewj tou/ qeou/( kai. aivcmalwti,zontej pa/n no,hma eivj th.n u`pakoh.n tou/ Cristou/ (2 Cor 10:5)

 


Advertisements